Contract de membru și regulament de ordine interioară

Actualizat și publicat la 06.05.2021

CONTRACT DE MEMBRU

 

(1) FUN FITNESS 10 SRL, cu sediul social în Prejmer, Str. Magazinului, nr. 508, CUI 39908818, J08/2156/2018, denumită în prezentul contract FITNESS STUDIO oferă membrilor săi servicii în domeniul fitnessului și culturismului sub forma abonamentelor la sala de forță și în zona de antrenament cardio cu durate diferite.

(2) Obiectul prezentului abonament îl reprezintă furnizarea de către FITNESS STUDIO a accesului membrilor la serviciile menționate mai sus, în schimbul plății de către membri a unui preț reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul prețului fiind stabilit periodic de către FITNESS STUDIO.

(3) Prezentul abonament încetează în una dintre următoarele situații: (a) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (b) în cazul apariției unui eveniment de Forță Majoră; (c) în cazul decesului membrului; (d) prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive și (e) prin rezilierea abonamentului de către FITNESS STUDIO, conform prevederilor din prezentul contract.

(4) În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului contract sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în regulamentul de ordine interioară, FITNESS STUDIO va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, FITNESS STUDIO este îndreptățită să solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit.

(5) Membrii nu pot cesiona abonamentul, în întregime sau în parte.

(6) Membrul a luat la cunoștință și acceptă faptul că, pe perioadă derulării abonamentului, FITNESS STUDIO poate să efectueze anumite lucrări cu privire la anumite zone din cadrul acesteia ori la echipamentele acesteia, necesare bunei desfășurări a activității sau impuse de legislația în vigoare. Pe perioada desfășurării lucrărilor menționate, FITNESS STUDIO se obligă să asigure accesul membrului la facilitățile oferite, în limita restricțiilor impuse de specificul lucrării. Cu toate acestea, pe toată durata desfășurării respectivelor lucrări, este posibil, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricții cu privire la accesul membrilor la incinta sălii, la anumite zone ale acesteia sau la anumite facilități oferite de aceasta. În acest caz, FITNESS STUDIO va informa membrul, în timp util, prin afișarea unui anunț, la recepție precum și/sau prin publicarea unui anunț pe site-ul FITNESS STUDIO sau pe pagina oficială de Facebook a sălii.

(7) În situația în care oricare dintre prevederile prezentului contract sunt sau vor fi calificate drept nule, ilegale sau nevalide, conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului contract vor rămâne în vigoare.

(8) Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrul declară, în conformitate cu dispozițiile art. 1203 Cod Civil, că acceptă în mod expres și este de acord cu prevederile contractului și ale regulamentului de ordine interioară, care nu sunt contrare voinței sale.

(9) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile din acest contract, neexercitarea de către partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligației respective nu va fi interpretată în niciun caz ca o renunțare la acel drept.

(10) Orice drept din prezentul contract poate face în orice moment obiectul unei renunțări de către partea care este titularul respectivului drept, dar nicio astfel de renunțare nu va produce efecte decât dacă este prevăzută în mod expres într-un document scris, semnat în mod valabil de către și în numele părții care renunță la respectivul drept. Nicio renunțare de către oricare dintre părți la orice drept din prezentul contract, în una sau mai multe ocazii, nu va fi considerată sau interpretată că fiind o renunțare la același drept sau la orice alt drept din prezentul contract în orice altă ocazie viitoare.

(11) În cazul apariției unui Caz Fortuit sau de Forță Majoră, FITNESS STUDIO nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care Cazul Fortuit sau Forța Majoră acționează. De asemenea, FITNESS STUDIO nu răspunde pentru fapta oricărui terț străin de prezentul contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau ale unei Forțe Majore.

(12) Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrii declară că au citit, au înțeles, au acceptat și au fost de acord cu întreg conținutul prezentului contract de membru, precum și cu regulamentul de ordine interioară, disponibile la recepția FITNESS STUDIO, precum și pe pagina de internet a sălii www.fitness-studio.ro. Orice membru sau potențial membru poate primi, la cerere, regulamentul de ordine interioară pe suport hârtie.

(13) Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrii declară că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către FITNESS STUDIO și au fost informați cu privire la drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, reglementate în baza legii nr. 2016/679 (GDPR). Membrilor li s-a adus la cunoștință faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea încheierii unui abonament de servicii oferite de FITNESS STUDIO. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări, membrul se obligă să informeze în scris FITNESS STUDIO în cel mai scurt timp.

(14) FITNESS STUDIO are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, contractul de membru și regulamentul de ordine interioară, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse prin afișarea noului regulament la recepție, respectiv prin publicarea acestuia pe pagina de internet a sălii www.fitness-studio.ro, fiind valabile din momentul afișării lor.

(15) Membrii trebuie să respecte întotdeauna contractul de membru și regulamentul de ordine interioară afișat la recepție și pe site-ul www.fitness-studio.ro, precum și orice alte reglementări specifice, afișate și/sau amplasate în diferite zone ale incintei FITNESS STUDIO (recepție, sală de antrenament, vestiare etc.) sau publicate pe pagina oficială de Facebook a sălii.

(16) Părțile recunosc în mod expres faptul că toate prevederile prezentului contract au fost citite înainte de semnarea acestuia.

(17) Părțile convin să acționeze în mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend. În cazul în care părțile nu vor reuși să soluționeze pe cale amiabilă diferendul născut între acestea, se vor adresa în acest sens instanțelor judecătorești.

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

Regulamentul în vigoare este stabilit pentru desfășurarea normală a activităților în incinta FITNESS STUDIO și pentru membrii sălii, pentru siguranța si confortul lor, precum și în scopul menținerii ordinii, curățeniei și integrității încăperilor, echipamentelor și dotărilor. Conducerea FITNESS STUDIO își rezervă dreptul de a introduce noi puncte în regulament, afișând la recepție și/sau pe site-ul wwww.fitness-studio.ro forma actualizată a acestuia. Cunoașterea, însușirea și respectarea integrală a prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți membrii sălii. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului / validarea abonamentului 7card (card sau aplicație) / înscrierea pe listele de angajați beneficiari ai contractelor cu diverse firme / prin acceptarea de a se antrena în sala FITNESS STUDIO, membrul confirmă faptul că va respecta cu strictețe prezentul Regulament. În cazul încălcării oricărei prevederi a Regulamentului, Clientului i se va anula abonamentul, fără rambursarea niciunei sume, respectiv i se va refuza pe viitor accesul în sală și va fi tras la răspundere pentru orice eventuale daune provocate sălii sau altor membri. Pentru confortul membrilor, nu se fac abonamente peste capacitatea sălii. 

(1) Orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani, are deplină capacitate fizică și psihică, a vizitat sala, a citit și a consimțit să respecte regulamentul de ordine interioară, a prezentat personalului de la recepție un act de identitate și o fotografie a sa recentă, și-a achitat tariful (abonament sau ședință) sau a validat cardul/aplicația 7Card sau s-a înscris pe lista de angajați beneficiari ai contractelor cu diverse firme, poate deveni membru FITNESS STUDIO. La înregistrare, abonatul completează o fișă de înscriere cu datele sale personale, urmând ca acestea să fie înregistrate în sistemul informatic Gym Management App. Doar abonații care achiziționează abonamente de minim 1 lună de zile vor primi un card de acces. Accesul în sală se face numai în baza cardului, a aplicației Gym Management App sau prin scanarea codului unic 7card. În cazul minorilor este necesar și acordul scris al reprezentantului (părinte sau tutore legal), prin semnarea unei declarații prin care își asumă răspunderea pentru faptele minorilor. În cazul în care minorii au un comportament inadecvat și deranjează clienții, FITNESS STUDIO își rezervă dreptul de a le interzice accesul. Cele două documente tipizate (FORMULAR DE ÎNSCRIERE și DECLARAȚIA PĂRINTELUI MINORULUI) sunt disponibile la recepție și sunt distribuite în mod gratuit noilor abonați în vederea completării acestora.

(2) Abonamentul permite accesul membrilor în sala de antrenament o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore și utilizarea tuturor echipamentelor aflate în dotarea FITNESS STUDIO.

În cazul abonamentelor de tip nelimitat, clientul are acces la echipamentele sălii (cardio și forță) oricând în timpul programului de lucru afișat pe site-ul www.fitness-studio.ro, o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore. Clientul este obligat să părăsească sala cel târziu la ora stabilită pentru închidere.

În cazul abonamentelor cu număr limitat de ședințe (4 sau 8), clientul are acces la echipamentele sălii (cardio și forță) oricând în timpul programului de lucru afișat pe site-ul www.fitness-studio.ro, o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore. Clientul este obligat să părăsească sala cel târziu la ora stabilită pentru închidere.

În cazul abonamentelor matinale (happy-hour), clientul are acces o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore, la echipamentele sălii de luni până vineri, de la orele 07:00 până la orele 15:00, iar sâmbăta de la orele 08:00 până la orele 15:00, cu condiția să intre în sală înainte de ora 13:30 și să părăsească incinta cel mai târziu la orele 15:00. După orele 13:30, accesul este interzis deținătorilor acestui tip de abonament.

În cazul abonamentelor 7card, clientul are acces o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore, la echipamentele sălii de luni până vineri, de la orele 07:00 până la orele 15:00 (fără programare), de la orele 15:00 până la orele 21:00 (cu programare), iar sâmbăta de la orele 08:00 până la orele 16:00 (fără programare).

În cazul abonamentelor cu acces de 1 zi, clientul are acces o dată pe zi, pe o perioadă de cel mult 2,5 ore, la echipamentele sălii de luni până vineri, de la orele 07:00 până la orele 15:00, iar sâmbăta de la orele 08:00 până la orele 15:00, cu condiția să intre în sală înainte de ora 13:30 și să părăsească incinta cel mai târziu la orele 15:00. După orele 13:30, accesul este interzis deținătorilor acestui tip de abonament.

Programul de funcționare a sălii este: Luni - Vineri: 07:00 - 21.00; Sâmbătă: 08:00 – 16:00. Programul de sărbători se afișează pe pagina oficială de Facebook și la recepție cu minim 7 zile înainte. În afara programului de funcționare, accesul în incinta sălii este strict interzis.

Capacitatea maximă a sălii este de 45 persoane. În perioada pandemiei, pentru siguranța și confortul membrilor și al personalului sălii, FITNESS STUDIO este în măsură să impună limitări privind numărul de persoane care să aibă acces concomitent în sala de antrenament. În funcție de rata de infectări la nivel județean/local, FITNESS STUDIO poate reduce sau mări acest număr, informarea membrilor fiind realizată prin publicarea de afișe la recepție. În acest caz, persoanele care își vor face programare la recepție, telefonic sau pe pagina oficială de Facebook a sălii, vor avea prioritate.

(3) Tarifele practicate de FITNESS STUDIO se găsesc afișate la recepție și/sau pe site-ul oficial – www.fitness-studio.ro. Plata serviciilor se realizează în avans la recepția sălii, cu numerar sau card. După încasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor nu este posibilă. Contravaloarea ședințelor neefectuate, din cadrul unui abonament expirat, nu se rambursează în nicio situație. FITNESS STUDIO poate acorda servicii anumitor persoane cu un preț diferit față de prețurile afișate, după cum va considera de cuviință conducerea sălii. După efectuarea unei plăți, membrul are obligația să ia bonul fiscal și să-l păstreze până la ieșirea din incinta Centrului.

(4) Conducerea FITNESS STUDIO poate aduce modificări programului de funcționare, tarifelor serviciilor și prețurilor produselor comercializate și poate opera alte modificări cu privire la servicii, după cum va considera de cuviință, cu informarea obligatorie a clienților prin afișare la recepție și/sau pe website www.fitness-studio.ro sau pe pagina oficială de Facebook a sălii. Sala este în drept ca, în perioada derulării contractului, să schimbe tipul serviciilor sau structura echipei de antrenori. În caz de necesitate și în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, sala este în drept să modifice și să completeze prezentul regulament. Noile reguli interne intră în vigoare pentru membrii sălii din momentul afișării lor pe panourile de informații din incinta FITNESS STUDIO. Prezentul regulament va fi respectat pe întreaga perioadă cât membrul va deține un abonament activ la FITNESS STUDIO. Încălcarea acestor reguli va fi argumentul de bază pentru rezilierea contractului, iar plățile efectuate sau alte compensații nu se rambursează clientului. 

(5) Accesul în sală al abonaților se poate face doar în baza cardului de membru emis la abonare, a achitării tarifului de intrare cu acces de 1 zi sau prin scanarea codului unic 7card. În schimbul cardului lăsat la Recepție, abonatul va primi o cheie pentru vestiar. La părăsirea FITNESS STUDIO clientul va preda la Recepție cheia vestiarului și i se va returna cardul. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului în vigoare și nu poate fi transmis altor persoane. În cazul în care clientul a pierdut cheia vestiarului sau cardul de membru, este obligat să achite contravaloarea pentru înlocuirea acestora: cheie 20 lei și card 10 lei. Pentru siguranță, clientului i se recomandă să nu intre cu ceasuri, brățări sau alte accesorii. FITNESS STUDIO nu își asumă responsabilitatea pentru lucrurile pierdute sau lăsate în incintă. La finalul antrenamentului clientul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale și să returneze cheia la recepție.

Orice bunuri lăsate în sală și găsite de personalul acestuia vor fi puse în dulapul cu lucruri uitate (12B) și vor fi donate după o perioadă de 30 de zile în care nu au fost revendicate.

(6) Clientul este de acord și a luat la cunoștință despre faptul că în cadrul FITNESS STUDIO supravegherea activității (sala de antrenament, casa scărilor și saună) se face prin înregistrări video, precum și despre faptul că, ocazional, se fac înregistrări video și fotografieri ale activităților desfășurate în cadrul FITNESS STUDIO, care pot apărea pe site-ul oficial și pe paginile de socializare ale sălii.

(7) FITNESS STUDIO își rezervă dreptul de a renunța la prezentul contract, din motive obiective, care nu țin de culpa/conduita părților (defecțiuni ale aparatelor, desființarea unor facilități, renunțarea la unele servicii, etc), caz în care clientul va fi înștiințat și poate fi compensat cu alte servicii stabilite cu managerul FITNESS STUDIO.

(8) În cazul abonamentelor pe o perioadă de 1, 3 și 6 luni, clientul are posibilitatea să înghețe folosința acestora pentru minim 7 zile o dată, pentru următoarele perioade: 7 zile - abonamentul pe 1 lună – 30 zile (o singură înghețare), 14 zile - abonamentul pe 3 luni – 90 zile, 21 de zile - abonamentul pe 6 luni – 180 zile. Clientul va putea îngheța abonamentul telefonic, prin e-mail sau la recepție pentru comunicarea perioadei pentru care dorește înghețarea serviciilor, înaintea perioadei pentru care dorește acest lucru. Perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi corespunzător cu perioada de înghețare prevăzută. Înghețarea abonamentului nu este posibilă în cazul achiziționării unui abonament cu număr limitat de ședințe (4 sau 8).

În cazul suspendării activității FITNESS STUDIO pe perioada pandemiei COVID-19 sau în cazul sărbătorilor legale, toate abonamentele active vor fi suspendate și prelungite cu perioada suspendării acestora, rambursarea sumelor plătite nefiind posibilă.

(9) Pentru inconveniente și limitări apărute că urmare a lucrărilor sezoniere, de reparații și construcții, desfășurate de către autoritățile administrației publice locale sau de către furnizorii de utilități, conducerea FITNESS STUDIO nu își asumă răspunderea. În timpul desfășurării măsurilor de reparații și de igienizare, FITNESS STUDIO este în drept de a limita zona destinată antrenamentelor. FITNESS STUDIO este în drept să limiteze/renunțe la unele servicii oferite, în timpul desfășurării unor evenimente, altor măsuri și/sau reparații sau revizii ale echipamentelor. Aceste situații se fac cunoscute din timp membrilor, prin intermediul avizierelor amplasate pe panourile de informații din incinta sălii sau la recepție, cu minim 24 de ore înainte de efectuarea acestor măsuri. Acest interval orar nu se recuperează. În cazul în care serviciile municipale opresc/limitează furnizarea apei, energiei termice și electrice, FITNESS STUDIO nu își asumă răspunderea pentru întreruperea serviciilor furnizate.

(10) FITNESS STUDIO recomandă clienților un examen medical înainte de începerea frecventării sălii, aceștia fiind responsabili personal de starea sănătății lor. FITNESS STUDIO nu își asumă responsabilitatea dacă motivul înrăutățirii/vătămării sănătății clientului este:

 • nerespectarea recomandărilor, concluziilor medicale;
 • rezultatul nerespectării regulilor de utilizare și securitate a echipamentului;
 • încălcarea regulilor de frecventare a sălii (inclusiv regulile de frecventare a anumitor zone ale sălii);
 • antrenamentul efectuat individual, cu greutăți neadecvate, fără asistența unui antrenor sau a unui partener de antrenament;
 • produs din vina membrului sau care s-a produs ca rezultat al acțiunilor ilegale ale persoanelor terțe. Administrația FITNESS STUDIO nu își asumă răspunderea pentru înrăutățirea stării sănătății clientului că urmare a unui accident (traumatism/vătămare) produs în incinta sălii, sau pentru agravarea/apariția unor probleme medicale ale clientului prin folosirea serviciilor sălii, probleme de care clientul nu avea cunoștință la momentul folosirii serviciilor.

(11) În incinta sălii sunt obligatorii următoarele:

 • Intrarea în sală este admisă numai în echipament sportiv și încălțăminte de interior perfect curată, iar partea de sus a corpului și părțile intime trebuie să fie acoperite. FITNESS STUDIO este în drept de a nu-i permite clientului să participe la antrenament cu echipament sportiv necorespunzător;
 • Accesul cu mască de protecție: masca va fi purtată la intrarea în sală, pe scări, când intră în contact cu personalul de la recepție și în vestiare;
 • Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun și dezinfectarea regulată a acestora;
 • Utilizarea prosopului personal la contactul corpului cu diferitele aparate sau accesorii;
 • Păstrarea unei igiene personale adecvate înainte de a veni la antrenamente;
 • Aplicarea de dezinfectant pe fiecare aparat cu care lucrează abonatul, înainte și după sesiunea de antrenament;
 • Limitarea timpului de folosire a aparatelor cardio și de forță la orele de vârf (17:00-21:00);
 • Descărcarea aparatelor și barelor de discuri după finalizarea exercițiilor;
 • Așezarea în locurile special amenajate a accesoriilor cu care s-a lucrat.

(12) În incinta sălii sunt interzise următoarele:

 • Utilizarea dușurilor și a saunei în contextul actual de pandemie COVID-19 (se recomandă reducerea timpului petrecut în vestiare și în zonele de socializare);
 • Frecventarea sălii în prezența simptomelor de boli dermatologice, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale;
 • Frecventarea sălii în prezența simptomelor de boli respiratorii, viroze, gripă și/sau dacă prezintă febră, chiar dacă poartă mască de protecție. Personalul de la recepție este în măsură să verifice temperatura corporală a abonaților înainte de a le permite accesul în sală si să interzică accesul abonaților care au temperatura peste 37.2 °C.
 • Distrugerea și deteriorarea echipamentelor, dotărilor sau amenajărilor sălii; orice echipament distrus sau avariat va fi reparat pe cheltuiala persoanei care a dus la scoaterea acestui din uz;
 • Folosirea echipamentelor concepute pentru anumite exerciții, în alte scopuri de antrenament, care ar putea duce la deteriorarea acestora sau la rănirea sportivilor;
 • Accesul cu orice fel de arme albe și/sau de foc, substanțe explozive, toxice și cu un miros pregnant;
 • Accesul persoanelor sub influența alcoolului sau drogurilor;
 • Fumatul este interzis în incinta sălii, în vestiare și în zona de acces (hol, casa scărilor);
 • Accesul în sală cu animale și produse alimentare;
 • Cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia de droguri, substanțe injectabile sau orice alte substanțe interzise de lege, orice încălcare a acestei reguli fiind raportată organelor competente;
 • Plasarea de anunțuri, materiale de reclame, de a efectua investigații/sondaje și de a răspândi mărfuri fără autorizație, sub formă scrisă, a sălii;
 • Consumul de gumă de mestecat;
 • Ascultarea muzicii prin aparatură proprie, cu excepția folosirii căștilor;
 • Aruncarea zgomotoasă a greutăților pe jos;
 • Lăsarea greutăților și a accesoriilor folosite, în alte locuri decât cele special amenajate pentru acestea;
 • Blocarea spațiilor de acces în sală și a ieșirilor din parcarea interioară a acesteia.
 • Clientul este obligat să respecte regulile afișate în fiecare zonă a sălii (cardio, sala de fitness, saună, dușuri etc.). 

Clientul se obligă să respecte regulile moralei publice pe întreaga perioadă în care este prezent în sală. Utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator, precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți abonați, cât și față de personalul FITNESS STUDIO este interzisă. Încălcarea acestei prevederi, duce la anularea abonamentului membrului fără despăgubire materială și interzicerea accesului în sala de antrenament pe perioadă nedeterminată. 

În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau altui bun al FITNESS STUDIO, persoana în cauză va suporta toate cheltuielile pentru înlăturarea deteriorărilor produse echipamentului sau bunului și reparațiile bunului/încăperii. 

Telefoanele mobile sunt admise doar în zona recepției, vestiare sau zonele de socializare. Recomandăm clienților să regleze telefonul pentru a suna discret. Este interzisă filmarea și fotografierea fără acordul administrației sălii.

(13) Reguli de igienă la sală

a. Nu purtați machiaj la sală

Cochetăria la sală trebuie să se rezume la un echipament sportiv de calitate, decent și curat – machiajul nu este compatibil cu exercițiile fizice. Din punct de vedere estetic, riscați ca transpirația să creeze un aspect neplăcut – întinderea rimelului și a fardului și adunarea fondului de ten în pliurile pielii. Problema în sine o reprezintă însă efectele asupra tenului – pori înfundați, ten gras și încărcat, erupții, acnee și alergii.

Demachiați-vă înainte de a veni la sală și aplicați o loțiune tonică și o cremă hidratantă matifiantă, ca să nu vă strălucească tenul.

b. Strângeți-vă complet părul înainte de antrenament

Dacă aveți păr lung, vă va incomoda la executarea exercițiilor – vă veți încălzi, veți transpira mai mult, iar senzația de păr „lipit” de față nu e deloc plăcută. În plus, contactul podoabei capilare cu transpirația nu este benefic – transpirația este bogată în săruri și usucă firul de păr. De aceea, e important să prindeți părul strâns într-o coadă și să îndepărtați eventualele suvițe sau bretonul de pe frunte. După antrenament, uscați-vă părul și când ajungeți acasă, puteți aplica un balsam hrănitor.

c. Spălați-vă mâinile înainte și după antrenament

Poate părea un sfat gratuit prin simplitatea sa – însă adesea se întâmplă să omitem acest pas, din grabă sau neglijență. Curățându-ne mâinile înainte de efectuarea exercițiilor fizice, îndepărtăm bacteriile „preluate” de pe diverse suprafețe și obiecte, în drumul spre sală, împiedicăm răspândirea lor pe echipament și pe corpul nostru. După antrenament, ne igienizăm după ce am transpirat și am intrat în contact cu podeaua, salteaua și alte elemente ale echipamentului (gantere, mingi, aparate). Pentru a fi siguri că v-ați dezinfectat corect mâinile, trebuie să le umeziți mai întâi, apoi să aplicați un săpun antibacterian, după care să vă frecați energic mâinile pe o parte și pe cealaltă timp de 15-25 de secunde. Curățați și zona dintre degete. Clătiți apoi complet și uscați-vă bine cu un șervet curat din hârtie și în niciun caz cu un prosop textil de uz comun.

d. Nu vă atingeți fața în timpul antrenamentului

În timpul antrenamentului transpirați și există tendința invonluntară de a vă atinge fața pentru a vă șterge sudoarea. Evitați să faceți acest lucru, pentru că vă veți expune tenul la alergii, acnee, dacă nu cumva și la anumite boli transmisibile ale pielii, în cazul cel mai grav. Uscați-vă în schimb cu ajutorul unui prosop adus de acasă, pe care îl folosiți doar dumneavoastră sau, mai bine, cu un servețel din hârtie.

e. Dezinfectați echipamentul de lucru înainte și după antrenament

Nu știți cine a folosit salteaua, mingile, ganterele sau aparatele înaintea dumneavoastră și cât de strict a fost cu igiena. Pentru că nu vreți să luați contact cu transpirația altcuiva sau cu praful și bacteriile ce se dezvoltă în voie, curățați echipamentul înainte de a-l folosi. Puteți apela la un gel sau pulverizator antibacterian sau, și mai simplu, la un șervețel umed – ștergeți bine salteaua și/sau celelalte elemente cu care veți intra în contact în timpul exercițiilor. După ce ați terminat, repetați, pentru a lăsa totul curat și igienizat.

f. Aduceți de acasă un prosop pentru a-l așeza pe saltea sau pe echipament – și schimbați-l de fiecare dată

Așezarea unui prosop peste suprafețele cu care intrați în contact (saltea, aparate) vă protejează atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care vor folosi aceleași obiecte ulterior. Nimeni nu își dorește să intre în contact cu transpirația altei persoane – prosopul va absorbi sudoarea din timpul antrenamentului și va fi ca o barieră între suprafața de uz comun și corpul dumneavoastră. Recomandarea anterioară se aplică și când e vorba de băncile vestiarelor. Nu vă așezați direct pe acestea, când vă schimbați – așezați un prosop, pentru a evita ca pielea să intre în contact direct cu suprafața băncii. Atenție, însă! Nu folosiți prosopul cu care acoperiți salteaua pentru a vă șterge fața. Aduceți, preferabil, două prosoape, pe care să le folosiți în scopuri diferite.

g. Purtați șlapi de plajă la duș

Dacă alegeți să vă spălați chiar la sală, imediat după antrenament, trebuie să aveți în vedere faptul că spațiile comune de duș sunt folosite de multe persoane și pot fi sursa unor infecții. Pentru a nu vă alege cu micoze ale piciorului, nu intrați niciodată desculț la dușurile comune. Purtați o pereche de șlapi de plajă (flip-flops) și apoi uscați-vă bine tălpile cu ajutorul unui prosop.

h. Acoperiți-vă rănile sau zgârieturile

Zgârieturile, tăieturile, rănile deschise intră în contact cu microorganismele și vă expun la infecții serioase. De asemenea, în cazul în care sângerați, puteți fi chiar dumneavoastră persoana care reprezintă un pericol pentru ceilalți clienți ai sălii.

Astfel, „sigilați” orice fisură a pielii cu ajutorul unor plasturi adezivi.

i. Nu împrumutați obiectele personale

Chiar dacă vă împrieteniți cu persoanele care frecventează sala și vi se pare plăcut să fiți generos, unele lucruri trebuie să rămână personale. Nu partajați prosopul, sticla de apă și nici peria de păr/pieptenele.

j. Schimbați-vă regulat sticla de apă

Fie că folosiți un recipient special, achiziționat din magazinele cu articole sportive, fie că optați pentru o sticlă obișnuită de plastic pe care o umpleți înainte de acasă sau de la dozatorul pus la dispoziție de sala de sport, e bine să le schimbați din când în când. Motivul e simplu: microorganismele se înmulțesc foarte bine în condiții de umezeală.

k. Nu veniți la antrenamente dacă sunteți bolnav

Dacă vă încearcă simptomele unei răceli, aveți o alergie sau o micoză la nivelul pielii sau știți că suferiți de o boală infecțioasă transmisibilă, nu veniți la antrenamente. E mai bine să lipsiți decât să reprezentați un factor de risc pentru ceilalți - cu siguranță v-ați dori ca și celelalte persoane să-și asume același gest de responsabilitate.

l. Nu veniți la sală gata schimbat în echipamentul sportiv

Schimbați-vă întotdeauna în vestiarul sălii de sport și nu veniți la sală gata echipat, cu toate că ar fi mai comod așa. Chiar dacă stați aproape de sală și credeți că economisiți timp astfel, nu e indicat să veniți gata echipat. Veți aduce în sala de sport praf și microbi de pe stradă. Recomandarea este, evident, valabilă și pentru pantofii de sport!

m. Nu plecați acasă în hainele de sport

Schimbați-vă imediat ce ați terminat antrenamentul în haine curate și uscate. În niciun caz nu plecați acasă în hainele transpirate de la sală, cu gândul că le veți arunca direct în coșul de rufe oricum. Hainele umede, îmbibate de transpirație permit microorganismelor să se dezvolte în voie. În plus, senzația de umezeală, mai ales dacă ieșiți în aerul rece, vă poate crea un disconfort fizic serios și poate accentua anumite probleme de sănătate.

n. Puneți echipamentul folosit într-o pungă de plastic

Nu așezați hainele murdare direct în rucsac, chiar dacă îl folosiți doar pentru mersul la sală. Puneți-le într-o pungă de plastic și abia apoi în geantă. Nu folosiți aceeași pungă de plastic la nesfârșit.

o. Spălați echipamentul după fiecare antrenament

Echipamentul trebuie să fie întotdeauna curat și uscat; spălați hainele în care faceți sport de fiecare dată după ce veniți de la sală și nu purtați de două ori aceeași îmbrăcăminte folosită. Hainele au absorbit transpirația, celule moarte ale pielii, microbi, praf și trebuie igienizate.

p. Faceți duș cât mai repede după antrenament

Nu amânați dușul când ajungeți acasă, chiar dacă vă simțiți obosit și vă gândiți să vă odihniți puțin. Transpirația nu trebuie să stagneze pe piele – din motive care țin de sănătate, confort și... miros răspândit. Preferați apa călduță și evitați dușurile prea reci (din dorința de a vă răcori) sau prea fierbinți (vă pot deshidrata). Folosiți un gel de duș antibacterian și acordați atenție zonelor mai puțin accesibile, precum spațiile dintre degetele picioarelor, unde bacteriile și ciupercile găsesc un mediu propice pentru înmulțire.

q. Interesați-vă care este programul de curățenie al sălii de sport

Observați nivelul de igienă al sălii – de câte ori este curățată pardoseala, cum arată dușurile, dacă există în permanență săpun și prosoape de hârtie, dacă echipamentul este dezinfectat. Nu trebuie să supuneți personalul sălii unui interogatoriu, însă fiți atent la detalii și întrebați politicos ce produse folosesc pentru igienizare – mai ales dacă știți că aveți alergii la unele substanțe chimice.

(14) Recomandări pentru antrenamentul de Fitness/Culturism

 • antrenamentul fără încălzire prealabilă de minim 10 minute este periculos pentru sănătatea ta;
 • clientul este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv şi în mod adecvat, în mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării lui neadecvate;
 • lucrul cu greutăţi mari se va face numai în prezenţa unui antrenor personal sau a unui partener de antrenament;
 • descărcarea barelor de discuri se va face cu ajutorul antrenorului sau partenerului de antrenament;
 • sunt interzise adaptările unor exerciţii la anumite aparate sau improvizaţiile; FITNESS STUDIO nu se face răspunzătoare de vătămările corporale suferite de clienţii centrului ce folosesc aparatura sportiva în mod defectuos;
 • este interzisă trântirea discurilor sau a ganterelor pe pardoseală;
 • este interzisă depozitarea discurilor/ganterelor pe perna aparatelor sau perete;
 • clienţii sunt rugaţi să aranjeze greutăţile după folosire în locurile special amenajate (suport gantere, suport discuri);
 • dacă un echipament nu funcționează optim, nu încercați să îl reparați sau să introduceți mâna între greutăți; orice problemă de funcționalitate a echipamentelor trebuie anunțată la recepție, iar noi vom semnala aparatul ca fiind defect până ce acesta va fi reparat de o firmă autorizată;
 • folosirea telefoanelor mobile în sala de fitness este admisă cu condiţia de a nu deranja antrenamentul celorlalți membri; îţi recomandăm să reglezi telefonul să sune cât mai discret; nu ţine aparatele ocupate în timp ce vorbeşti la telefon;
 • te rugăm să eliberezi aparatul în pauzele dintre exerciţii.

(15) Reguli generale de conduită

a. Respectă-i pe ceilalți din sală

Ai intrat în sală hotărât/ă și pus/ă pe fapte mari, dar aparatul tău preferat sau banda elastică, este ocupat/ă, iar persoana respectivă de abia și-a început exercițiul? Nu este deloc elegant să abordezi persoana astfel: Mai durează mult? Sper că nu va trebui să aștept jumătate de ora …. Eventualitatea să-ți fie cedat locul este extrem de improbabilă. Dar, chiar dacă acest lucru se întâmplă, nu ai fi deloc încântat/ă să afli ce gândește despre tine.

b. Decența la vestiar

După ce ai ieșit de la duș, înfășoară-te cu un prosop mare și îmbracă-te cât mai repede. Dacă toate dușurile sunt ocupate, așteaptă-ți rândul și nu în presa pe cei care deja au intrat. În fond, nici tu nu ți-ai dori ca cineva să strige la tine să te grăbești când tu tocmai te speli pe cap.

c. Exercițiile de încălzire nu se fac la vestiar

Înainte de a-ți începe propriu zis programul de exerciții fizice, este firesc să te încălzești timp de 10-15 minute, cu mișcări lente și alergare ușoară pe loc, pregătindu-ți musculatura și articulațiile pentru efort. Bravo, procedezi corect! Însă acest lucru nu se face la vestiar, este nepoliticos față de ceilalți și, în ultima instanță, inestetic.

d. Fii sociabil și comunicativ, dar nu exagera

În general, oamenilor nu le place să discute cu străini atunci când sunt în ipostaze oarecum stânjenitoare – ca de pildă, în timp ce tocmai se schimbă la vestiar. Bineînțeles că asta nu este o regulă general valabilă, unii dintre noi tocmai atunci ne eliberăm de inhibiții și comunicăm liber. Dacă intri în vorbă cu cineva, urmărește-i reacțiile: evită contactul vizual? Îți răspunde scurt? Se îmbujorează? Toate acestea sunt semnale prin care îți spune că nu și-ar dori să continue conversația, deci nu insista.

e. Respectă “regulament de ordine interioară”

Preferabil ar fi ca, după ce-l folosești, vestiarul să arate exact ca înainte ca tu să intri acolo. Poate că nu este întotdeauna posibil, însă, pentru a-ți usca prosopul, de exemplu, folosește locurile special amenajate în acest scop și nu-l întinde unde crezi tu că ar sta mai bine. Umiditatea reprezintă întotdeauna un punct sensibil în astfel de spații și nu e deloc necesar să complici și tu situația.

f. Nu-i privi insistent pe cei din jur!

Femeia de alături are un bust superb. Te întrebi dacă nu cumva are implanturi de silicon? Asta e problema ei. Dacă o vei privi prea insistent, încercând să detectezi eventuale indicii sau cicatrici, va fi la fel de grav ca și cum te-ai duce să o întrebi direct acest lucru. Numai pentru că o persoană este preocupată de felul în care arată, nu înseamnă că i-ar plăcea să fie chestionată pe aceasta temă.

(16) Reguli de utilizare a saunei

Sauna este o activitate folosită în scopuri de agrement, wellness și relaxare, practicarea regulată a acesteia fiind asociată cu o reducere a riscului de boli cum ar fi hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, neurocognitive și afecțiunile pulmonare. Datorită puterii regenerative a apei și căldurii, aici vă puteți purifica și relaxa corpul, lăsându-vă răsfățați și împrospătați după antrenamentul cardio sau de forță. Pentru a profita de o sauna cât mai agreabila și mai sigura vă rugam să urmați îndeaproape regulile de folosire a acestora:

 • Sauna este destinată persoanelor peste 16 ani, copiii sub 16 ani nu pot folosi sauna;
 • Din motive ecologice saunele vor fi pornite doar la cerere;
 • NU consumați băuturi alcoolice înaintea ședințelor de saună;
 • NU lăsați haine sau prosoape în saună, pentru a preveni producerea unui incendiu;
 • Din respect pentru ceilalți clienți, cât și pentru propria protecție, cei care folosesc sauna sunt rugați să se așeze pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn; folosiți lenjerie de bumbac; în lipsa acesteia, un prosop în jurul taliei/corpului este obligatoriu;
 • Papucii se vor lăsa afară, la intrarea în saună;
 • Sauna este un dispozitiv electric; de aceea vă rugam să nu puneți apă peste pietre, ziare sau orice alt material inflamabil;
 • Expunerea prelungită în saună poate cauza greață, amețeli și leșin. Timpul rezonabil de folosire a saunei este de 10 minute și se recomandă a nu se depăși 20 minute;
 • Persoanele cu una din oricare din următoarele probleme de sănătate nu au voie să folosească sauna: Femeile însărcinate/Tensiune arterială mică sau mare/Afecțiuni cardiovasculare sau bronho-pulmonare severe/ Sub influența băuturilor alcoolice, Anticoagulantelor, Antihistaminicelor, Vasoconstrictorilor, Vasodilatatorilor, Stimulantelor, Narcoticelor sau a Tranchilizantelor;
 • Persoanele care simt amețeală sau leșin trebuie să părăsească sauna imediat;
 • Toate bijuteriile din metal (aur, argint, etc.) trebuie scoase înainte de a intra în saună;
 • Dacă purtați lentile de contact, acestea trebuie scoase înainte de a intra în sauna;
 • Pentru o igienă corectă, dușul este obligatoriu înainte, după și între saune. După ce v-ați uscat puteți intra în saună;
 • Se recomandă a NU se folosi sauna mai mult de 20 minute. Timpul rezonabil de folosire este de 10-15 minute, care se poate repeta de 2 – 3 ori, iar în pauză se fac dușuri reci sau călduțe;
 • Se recomandă câteva momente de relaxare între saune, 10-15 minute, pentru odihnă și relaxare. Între timp, nu uitați să vă hidratați, astfel aveți posibilitatea refacerii pierderilor de lichid din organismul dumneavoastră;
 • După saună se face un duș de răcorire, care se termină cu unul cald, astfel se evită închiderea bruscă a porilor și prin aceasta neplăcerile transpirației ulterioare;
 • Capacitatea maximă a saunei este de 6 persoane;
 • Temperatura recomandată în saune este de 75-95 ͦ C. Este indicat să udați mai des rocile cu polonicul din dotarea saunei, deoarece cu creșterea umidității, crește și ionizarea aerului din saună. Acesta are un efect calmant asupra creierului uman. Prin asigurarea unei umidități optime se prelungește durata de viață a structurii lemnoase a saunei;
 • NU se utilizează sauna după antrenament intens;
 • Hidratarea este foarte importantă: sauna vă va face să transpirați, deci veți pierde multă apă. Vă recomandăm să beți apă înainte de a intra în saune și mai ales după.

 

Programele noastre

Fitness si culturism

Citeste mai mult

Fitness si culturism

Citeste mai mult

Sauna

In contextul pandemiei de COVID-19, conform legislatiei in vigoare, utilizarea saunei este interzisa! Abonamentele cu acces la sauna nu vor fi disponibile pe toata aceasta perioada.

Citeste mai mult

Sauna

In contextul pandemiei de COVID-19, conform legislatiei in vigoare, utilizarea saunei este interzisa! Abonamentele cu acces la sauna nu vor fi disponibile pe toata aceasta perioada.

Citeste mai mult

Echipa noastra

MASAJ

MASAJ

Mihaela-Gilda Simon

Sunt tehnician maseur cu o experienta de mai mult de 10 ani. Sunt o persoana inzestrata cu mult calm, echilibru, incredere si deschidere fata de cei din jur. Viziunea mea este despre o lume in care armonia si echilibrul sa fie reflexia chipului si corpului fiecarei fiinte.

Cautam colaboratori pentru:

Cautam colaboratori pentru:

Programe de nutritie si personal training

Ce spun clientii nostri?

 

Sala este foarte curata, echipamentele cel mai probabil sunt noi. Personalul este foarte amabil, iar ambientul din sala este unul motivant si placut. Mi-am facut abonament si voi reveni in fiecare zi cu aceeasi placere. Recomand Fitness Studio Prejmer cu toata increderea! L.R., 23.10.2020

L. R.

Str. Magazinului, nr. 509
Prejmer, jud. Brasov

0368415254
office@fitness-studio.ro

Luni-Vineri: 07:00-21:00 (07:00-15:00 happy hour)
Sambata: 08:00-16:00; Duminica: inchis

 

Tarife si Abonamente

Am pregatit o gama variata de abonamente, cu scopul de a face accesibile si avantajoase toate serviciile pentru membrii comunitatii noastre.

ABONAMENT 1 LUNA

95-170 LEI / luna

1 luna standard adult – 130 lei; 1 luna standard adult + sauna – 170 lei; 1 luna standard student – 110 lei; 1 luna standard student + sauna – 140 lei; 1 luna happy hour adult – 115 lei; 1 luna happy hour adult + sauna – 155 lei; 1 luna happy hour student – 95 lei; 1 luna happy hour student + sauna – 125 lei

Detalii

ABONAMENT 1 LUNA

95-170 LEI / luna

1 luna standard adult – 130 lei; 1 luna standard adult + sauna – 170 lei; 1 luna standard student – 110 lei; 1 luna standard student + sauna – 140 lei; 1 luna happy hour adult – 115 lei; 1 luna happy hour adult + sauna – 155 lei; 1 luna happy hour student – 95 lei; 1 luna happy hour student + sauna – 125 lei

Detalii

ABONAMENT 3 LUNI

86-153 LEI / luna

3 luni standard adult – 351 lei; 3 luni standard adult + sauna – 459 lei; 3 luni standard student – 297 lei; 3 luni standard student + sauna – 378 lei; 3 luni happy hour adult – 311 lei; 3 luni happy hour adult + sauna – 419 lei; 3 luni happy hour student – 257 lei; 3 luni happy hour student + sauna – 338 lei

Detalii

ABONAMENT 3 LUNI

86-153 LEI / luna

3 luni standard adult – 351 lei; 3 luni standard adult + sauna – 459 lei; 3 luni standard student – 297 lei; 3 luni standard student + sauna – 378 lei; 3 luni happy hour adult – 311 lei; 3 luni happy hour adult + sauna – 419 lei; 3 luni happy hour student – 257 lei; 3 luni happy hour student + sauna – 338 lei

Detalii

ABONAMENT 6 LUNI

81-145 LEI / luna

6 luni standard adult – 663 lei; 6 luni standard adult + sauna – 867 lei; 6 luni standard student – 561 lei; 6 luni standard student + sauna – 714 lei; 6 luni happy hour adult – 587 lei; 6 luni happy hour adult + sauna – 791 lei; 6 luni happy hour student – 485 lei; 6 luni happy hour student + sauna – 638 lei

Detalii

ABONAMENT 6 LUNI

81-145 LEI / luna

6 luni standard adult – 663 lei; 6 luni standard adult + sauna – 867 lei; 6 luni standard student – 561 lei; 6 luni standard student + sauna – 714 lei; 6 luni happy hour adult – 587 lei; 6 luni happy hour adult + sauna – 791 lei; 6 luni happy hour student – 485 lei; 6 luni happy hour student + sauna – 638 lei

Detalii

MASAJ RELAXARE 50 MIN.

330-840 LEI / luna

1 sedinta - 90 lei; 4 sedinte - 330 lei; 8 sedinte - 600 lei; 12 sedinte - 840 lei

Detalii

MASAJ RELAXARE 50 MIN.

330-840 LEI / luna

1 sedinta - 90 lei; 4 sedinte - 330 lei; 8 sedinte - 600 lei; 12 sedinte - 840 lei

Detalii

MASAJ ANTICELULITIC 50 MIN.

330-840 LEI / luna

1 sedinta - 90 lei; 4 sedinte - 330 lei; 8 sedinte - 600 lei; 12 sedinte - 840 lei

Detalii

MASAJ ANTICELULITIC 50 MIN.

330-840 LEI / luna

1 sedinta - 90 lei; 4 sedinte - 330 lei; 8 sedinte - 600 lei; 12 sedinte - 840 lei

Detalii

MASAJUL SPATELUI 30 MIN.

200-480 LEI / luna

1 sedinta - 55 lei; 4 sedinte - 200 lei; 8 sedinte - 360 lei; 12 sedinte - 480 lei

Detalii

MASAJUL SPATELUI 30 MIN.

200-480 LEI / luna

1 sedinta - 55 lei; 4 sedinte - 200 lei; 8 sedinte - 360 lei; 12 sedinte - 480 lei

Detalii

Se incarca..

Te rugam sa astepti cateva momente!

Comanda ta este procesata.

 Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru!

Pentru a confirma abonarea, trebuie sa accesezi adresa email si sa urmezi instructiunile.

Produsul a fost adaugat in cos!